: '96 Chevrolet Impala SS

: 2020

: 232

: Nightburnerz

: 2

: Black

: Hot Wheels