: Chevy Blazer 4x4

: 2018

: 205

: HW Sports

: 6

: White

: Hot Wheels