: Honda Monkey Z50

: 2020

: 10

: Honda

: 3

: White

: Hot Wheels