: Yoshi B Dasher

: 2019

: 2019 Mario Kart

: White

: Hot Wheels